Pracownia Florystyczna ⚘ Anna Smolińska-Wieczorkiewicz

Regulamin

Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną – Passja-Flora Anna Smolińska-Wieczorkiewicz

Spis treści

 • I Informacje wstępne
 • II Składanie zamówienia
 • III Realizacja zamówienia
 • IV Postanowienia ogólne
 • V Reklamacje
 • VI Postanowienia końcowe
 • Załączniki

I Informacje wstępne

 1. Passja-Flora Anna Smolińska-Wieczorkiewicz, zwana dalej „Passja-Flora 20-632 Lublin, ul. Jana Sawy 3, 712-234-92-27, 060066050, tel. kontaktowy 504 175 504, e-mail: kwiaty@kwiaty.lublin.pl, jest właścicielem kwiaciarni internetowej www.kwiaty.lublin.pl (dalej jako „Serwis”).
 2. Przedmiotem działalności Passja-Flora jest m.in. sprzedaż produktów (dalej łącznie jako „Produkty” lub „Rzeczy”) z doręczeniem.
 3. Terenem działalności Passja-Flora jest Lublin i województwo lubelskie, z tym że zamawiane Produkty mogą być doręczane poza jej obszarem zgodnie z wyborem Klienta na etapie zamawiania. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim lub angielskim. Teren działalności Passja-Flora nie ogranicza prawa konsumenta do wytoczenia powództwa według zasad ogólnych, w szczególności przed sądem właściwym dla miejsca działalności Passja-Flora czy przed sądem miejsca wykonania umowy.
 4. Dostawy Produktów innych niż kwiaty na terenie Polski realizowane są przez firmy kurierskie lub firmy współpracujące z Passja-Flora.
 5. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie Serwisu należą do Passja-Flora i objęte są ochroną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).
 6. Wszystkie ceny Produktów w Serwisie zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.
 7. Rejestracji i zamówień w Serwisie może dokonywać wyłącznie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność prawną oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („Klient”). Przez „Konsumenta” rozumie się – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu, z wyłączeniem zwyczajnych prac utrzymaniowych powodujących brak dostępności do Serwisu.

II Składanie zamówienia

 1. Passja-Flora przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez:
  1. stronę internetową www.kwiaty.lublin.pl
  1. telefon 504 175 504
  1. e-mail kwiaty@kwiaty.lublin.pl
  1. oraz osobiście w pracowni w Lublinie przy ul. Jana Sawy 3. Pracownia nie ma stałych godzin pracy.
 2. Klient precyzuje zamówienie, wskazując termin doręczenia i dodając do koszyka Produkt, który zamierza nabyć, określając ilość danego Produktu oraz dodatków do niego. Po wybraniu Produktu i określeniu jego ilości, Klient podaje dane kontaktowe osoby odbierającej przesyłkę (Produkty), a następnie wskazuje sposób płatności i potwierdza chęć zawarcia umowy przyciskiem „Zamawiam i płacę”. Zamówienie będzie można potwierdzić (poprzez kliknięcie „Zamawiam i płacę”) do momentu umożliwiającego jego realizację zgodnie z Terminami i warunkami doręczeń (załącznik nr 1)
 3. Po sprecyzowaniu przyszłego zamówienia Passja-Flora przesyła niezwłocznie na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Przyjęcie zamówienia oznacza złożenie przez Passja-Flora oferty zawarcia umowy z Klientem. Potwierdzenie zamówienia skutkuje – zgodnie z art. 661 § 1 Kodeksu cywilnego – związaniem Passja-Flora złożoną ofertą. Na etapie precyzowania zamówienia Klient otrzymuje informację o terminie związania Passja-Flora złożoną ofertą. Jeżeli w tym terminie oferta Passja-Flora nie zostanie zaakceptowana, Passja-Flora przestanie być związana tą ofertą.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy klientem a Passja-Flora:
  1. w przypadku Konsumentów – dla zamówień złożonych przez stronę www.kwiaty.lublin.pl – z chwilą zaznaczenia przycisku „Zamawiam i płacę”. Brak zapłaty w terminie wskazanym w Terminach i warunkach doręczeń skutkować będzie anulowaniem oferty Passja-Flora ;
  1. w przypadku przedsiębiorców – dla zamówień złożonych przez e-mail (dla klientów wybierających płatność odroczoną) – z chwilą potwierdzenia otrzymania przez klienta faktury VAT. Po zawarciu umowy Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy.
 5. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Passja-Flora ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy zawartej z Klientem, w szczególności za dostarczenie Produktu bez wad. Produkty dostarczane są w terminie wskazanym w umowie zawartej z Klientem.
 6. Klient zamawiając prezenty zawierające alkohol i/lub wyroby tytoniowe, oświadcza, że jest pełnoletni oraz zamawia te Produkty dla osoby pełnoletniej. Złożenie zamówienia na prezent z alkoholem jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych.
 7. Chęć dokonania zmiany w zamówieniu (w przypadku zawartej już umowy zgodnie z ust. 5 powyżej) można zgłaszać telefonicznie pod numerem  telefonu 504 175 504 lub za pośrednictwem e-maila kwiaty@kwiaty.lublin.pl. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: zmian w adresie dostawy, zmian treści bilecika, zmian terminu realizacji oraz odbiorcy. Zmiany do zamówienia zostaną wprowadzone po potwierdzeniu przez Passja-Flora takiej możliwości i przekazaniu tej informacji Klientowi. Ewentualne koszty związane z wprowadzeniem zmian każdorazowo są ustalane z Klientem przed ich wprowadzeniem.
 8. Passja-Flora realizuje wszystkie zamówienia Klientów złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 9. Wybrane Produkty mogą być objęte promocją. Warunki i zasady korzystania z promocji mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym regulaminie, o czym Klient zostanie poinformowany przed zawarciem umowy. Wiążące wówczas dla danego zamówienia pozostają warunki promocji. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej akcji.
 10. Ostatnim etapem realizacji zamówienia jest wysłanie do odbiorcy Produktów (kwiatów/prezentów) listownego potwierdzenia doręczenia. Bezpośrednia opinia odbiorcy jest ważną informacją potwierdzającą prawidłowe zrealizowanie zamówienia.
 11. W przypadku poniesienia przez Passja-Flora kosztów związanych z realizacją zamówienia (dostarczenie Produktu na adres wskazany przez Klienta), które nie może zostać zrealizowane z powodu nieprawidłowości danych przekazanych przez Klienta, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane. Ponowna próba realizacji tego zlecenia będzie wymagać dodatkowej opłaty nie wyższej niż koszty rzeczywiście poniesione przez Passja-Flora. W przypadku braku wymaganej dodatkowej opłaty w czasie umożliwiającym zachowanie terminu zlecenia i/lub braku możliwości kontaktu z Klientem, Passja-Flora nie jest zobowiązana do ponownej próby realizacji zamówienia.

III Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
 2. Szczegółowy wykaz akceptowanych form płatności znajduje się w zakładce: dostępne formy płatności.
 3. Szczegółowe zasady doręczania Produktów określone są w Terminach i warunkach doręczeń (załącznik nr 1).
 4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Klienta z uwagi na niedostępność określonych Produktów, Passja-Flora umożliwia Klientowi zastąpienie tych Produktów Produktami o tej samej wartości i jakości, na zasadach określonych Polityką zastępowania Produktu stanowiącą załącznik nr 3 niniejszego regulaminu.
 5. Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość przygotowania oraz dostarczenia do odbiorcy kompozycji zawierającej alkohol. Produkty wchodzące w skład tych kompozycji są kupowane u renomowanych dystrybutorów w ramach realizacji zlecenia.
 6. Przyjęcie dostarczonych Produktów odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu doręczenia.
 7. Gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem (pomimo podjęcia próby doręczenia) lub adres jest nieprawidłowy, lub odbiorca odmówi odbioru przesyłki, lub z powodu innych przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient lub wskazany przez niego odbiorca, przesyłka wróci do siedziby Passja-Flora. Passja-Flora nie ponosi wówczas odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie zamówienia lub brak możliwości jego wykonania.
 8. Ostatnim etapem realizacji zamówienia jest wysłanie do odbiorcy Produktów listownego potwierdzenia doręczenia korespondencją tradycyjną lub elektroniczną. Bezpośrednia opinia odbiorcy jest ważną informacją potwierdzającą prawidłowe zrealizowanie zamówienia.

IV Postanowienia ogólne

 1. Passja-Flora gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni od momentu doręczenia do odbiorcy, jeśli będą pielęgnowane we właściwy sposób (porady dotyczące pielęgnacji kwiatów znajdują się na stronie Serwisu).
 2. Passja-Flora jest zobowiązana do udzielania Klientom wszelkich wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi Produktami.
 3. Po odebraniu przesyłki Produkty spożywcze ulegające łatwemu zepsuciu (owoce, słodycze, ciasta) należy przechowywać w warunkach chłodniczych. Sugerowany czas przydatności do spożycia to 24h.
 4. Dostępność Biura Obsługi Passja-Flora jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00
 5. Passja-Flora przy wykonywanym zleceniu odpowiada za nie do wysokości wartości zamówienia.
 6. Passja-Flora dokona zwrotu należności w czasie do 14 (czternastu) dni od daty ustalenia szczegółów zwrotu. Passja-Flora ponosi odpowiedzialność za terminowy zwrot należności z tytułu niezrealizowanego zamówienia, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które nie odpowiada.
 7. Postanowienia ust. 5-6 powyżej nie mają zastosowania do Konsumentów i w tym zakresie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

V Reklamacje

 1. Passja-Flora odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Produktu zakupionego przez Klienta, w szczególności w zakresie określonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121 z późn. zm).
 2. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego wskazane jest przesłanie do Passja-Flora zdjęcia reklamowanego Produktu wraz z opisem reklamacji.
 3. Reklamacja może być złożona telefonicznie, mailem albo osobiście w siedzibie firmy.
  Tel. 504 175 504
  Email: kwiaty@kwiaty.lublin.pl
  Siedziba: Passja-Flora ul. Jana Sawy 3, 20-632 Lublin
 4. Reklamacja dotycząca kwiatów rozpatrywana jest w ciągu 1 dnia roboczego od daty jej złożenia . Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 14 dni.
 5. Reklamacja dotycząca prezentów rozpatrywana jest w ciągu 7 dni roboczych od daty jej złożenia. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 30 dni.
 6. Reklamacje dotyczące świeżości Produktów kwiatowych (kwiatów, kwiatów w pudełku, kompozycji kwiatowych) oraz zgodności kwiatów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty doręczenia. Zalecane jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego Produktu lub samego Produktu do siedziby sprzedającego. Po upływie tego terminu rozpatrzenie reklamacji może nie być wykonalne.
 7. Pozostałe uwagi na temat realizacji zamówienia można składać w ciągu 14 dni od daty realizacji dostawy.
 8. Po zgłoszeniu reklamacji Passja-Flora wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.
 9. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego Konsumentem przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).
 10. Jeżeli postanowienia ust. 2-10 powyżej będą mniej korzystne dla Konsumenta od przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza w odniesieniu do terminów rozpatrywania reklamacji, względem Konsumentów będą mieć zastosowanie te przepisy, w szczególności regulacje Kodeksu cywilnego.
 11. Zgłoszenie reklamacji nie jest warunkiem koniecznym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 12. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 13. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z załącznikiem nr 4 poniżej.

VI Postanowienia końcowe

 1. Dla każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
 2. Passja-Flora – właściciel serwisu internetowego www.kwiaty.lublin.pl, zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności stanowiąca załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
 3. Passja-Flora zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień, a zatem nie wywołuje skutków prawnych do zawartych już umów.
 4. Passja-Flora ponosi odpowiedzialność w zakresie swojej infrastruktury technicznej za wysyłanie wiadomości pocztowych na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 5. Minimalne wymagania techniczne dla współpracy z systemem teleinformatycznym Passja-Flora są następujące: przeglądarka Internet Explorer 7 i wyżej, Firefox 7 i wyżej, Chrome 8 i wyżej, Opera 10 i wyżej, Safari 5 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce i Javascript.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta, w tym zamieszczanie na stronie internetowej Passja-Flora treści o charakterze bezprawnym. Passja-Flora zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12 2020 roku.

Załączniki

 1. Terminy i warunki doręczeń
 2. Polityka prywatności
 3. Polityka zastępowania produktu
 4. Prawo do odstąpienia od umowy